เงื่อนไขการใช้บริการ

1. ทรัพย์สินทางปัญญา

บริการ เว็บไซต์ และข้อมูลและ/หรือเนื้อหาทั้งหมดที่คุณเห็น ได้ยิน หรือประสบการณ์บนเว็บไซต์ ("เนื้อหา") ได้รับการคุ้มครองโดยประเทศจีนและลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ เครื่องหมายการค้า และกฎหมายอื่นๆ และเป็นของ semiconductor-usa com หรือผู้ปกครอง หุ้นส่วน บริษัทในเครือ ผู้มีส่วนร่วมหรือบุคคลที่สาม เนื้อหาที่คุณเลือก โดยที่คุณ: (1) ใช้เฉพาะสำเนาของเนื้อหาเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในของคุณเองหรือเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณ (2) ห้ามคัดลอกหรือโพสต์เนื้อหาบนคอมพิวเตอร์เครือข่ายใด ๆ หรือส่ง แจกจ่าย หรือออกอากาศเนื้อหาในสื่อใด ๆ (3) ห้ามแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในทางใดทางหนึ่ง หรือลบหรือเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า ไม่มีการโอนสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือความสนใจในเนื้อหาหรือเนื้อหาที่ดาวน์โหลดมาให้คุณอันเป็นผลมาจากใบอนุญาตนี้ semiconductor-usa.com ขอสงวนชื่อที่สมบูรณ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเต็มรูปแบบในเนื้อหาใด ๆ ที่คุณดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ ภายใต้ใบอนุญาตที่จำกัดนี้เพื่อให้คุณใช้เนื้อหาตามที่กำหนดไว้ในที่นี้ คุณไม่สามารถใช้เครื่องหมายหรือโลโก้ใด ๆ ที่ปรากฏทั่วทั้งไซต์โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเครื่องหมายการค้า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ห้ามมิเรอร์ ขูด หรือเฟรมโฮมเพจหรือหน้าอื่น ๆ ของไซต์นี้บนเว็บไซต์หรือหน้าเว็บอื่นใด คุณไม่สามารถเชื่อมต่อ 'ลิงก์ในรายละเอียด' กับไซต์ได้ เช่น สร้างลิงก์ไปยังไซต์นี้ที่ข้ามโฮมเพจหรือส่วนอื่น ๆ ของไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร


2. การปฏิเสธการรับประกัน

semiconductor-usa.com ไม่รับประกันหรือรับรองโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใดๆ หรือในส่วนที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหา semiconductor-usa.com ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดโดยชัดแจ้ง โดยชัดแจ้ง โดยนัย ตามกฎหมายหรืออย่างอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยนัยของความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ชื่อ และไม่มีการละเมิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ บริการ และ content.semiconductor-usa.com ไม่รับประกันว่าหน้าที่ของเว็บไซต์หรือบริการจะไม่หยุดชะงัก ทันเวลา ปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องในเว็บไซต์หรือบริการจะ Corrected.semiconductor-usa.com ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหา หรือข้อผิดพลาดใด ๆ ในเนื้อหาจะได้รับการแก้ไข เว็บไซต์ บริการ และเนื้อหามีให้ตาม 'ตามที่เป็น' และ 'ตามที่มี'

ที่ semiconductor-usa.com ที่อยู่ IP ของผู้เยี่ยมชมจะได้รับการตรวจสอบและวิเคราะห์เป็นระยะเพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบ และปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างมีประสิทธิผลเท่านั้น และจะไม่ถูกแชร์ภายนอก semiconductor-usa.com

ในระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เราอาจขอข้อมูลติดต่อจากคุณ (ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ และที่อยู่สำหรับการจัดส่ง/การเรียกเก็บเงิน) ข้อมูลนี้จะถูกเก็บรวบรวมโดยสมัครใจ - และเฉพาะเมื่อได้รับอนุมัติจากคุณเท่านั้น

 

3. การจำกัดความรับผิด

ไม่ว่าในกรณีใด semiconductor-usa.com จะต้องรับผิดต่อผู้ซื้อหรือต่อบุคคลที่สามสำหรับความเสียหายทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ เป็นผลสืบเนื่อง การลงโทษหรือที่เป็นแบบอย่าง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียเงินออม หรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ) ที่เกิดขึ้น จากหรือเกี่ยวข้องกับ (i) ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่จัดหาหรือจัดหาให้โดย หรือเนื้อหา (iii) ธุรกรรมใด ๆ ที่ดำเนินการผ่านหรืออำนวยความสะดวกโดยไซต์ (iv) การเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดจากข้อผิดพลาด การละเลย หรือความไม่ถูกต้องอื่น ๆ ในเว็บไซต์ บริการ และ/หรือเนื้อหา (v) การเข้าถึงหรือ การพูดพาดพิงถึงการส่งหรือข้อมูลของคุณ (vi) คำแถลงหรือการดำเนินการของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์หรือบริการ (vii) เรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์ บริการ หรือเนื้อหา แม้ว่าเซมิคอนดักเตอร์ - สหรัฐอเมริกา com ได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว

ภาระหน้าที่และความรับผิดแต่เพียงผู้เดียวของ semiconductor-usa.com สำหรับข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์จะอยู่ที่ตัวเลือกของ ราคาซื้อของผู้ซื้อ การแก้ไขดังกล่าวจะต้องได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้ซื้อเกี่ยวกับข้อบกพร่องและการส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องภายในหกสิบ (60) วันนับจากวันที่ซื้อ วิธีแก้ไขข้างต้นใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในทางที่ผิด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปล่อยไฟฟ้าสถิตย์) การละเลย อุบัติเหตุหรือการดัดแปลง หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการบัดกรีหรือเปลี่ยนแปลงระหว่างการประกอบ หรืออย่างอื่นที่ไม่สามารถทดสอบได้ หากคุณไม่พึงพอใจกับไซต์ บริการ เนื้อหา หรือเงื่อนไขการใช้งาน วิธีแก้ไขเพียงอย่างเดียวของคุณคือการยุติการใช้ไซต์ คุณรับทราบโดยการใช้ไซต์ของคุณ ว่าการใช้งานไซต์ของคุณเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว

Top